SRP

3g – Studieretningsprojekt (SRP) december 2018

Praktiske oplysninger for perioden september-december
Skriveperiode: 6/12 – 20/12 2018

1. Køreplan for SRP 2018

Nu - indtil 3/10: Lærerne orienterer om A- og B-niveau fag i timerne
17. september: Fagboder i Festsalen
21. september: Valg af fag i SRP med 1 fag eller 3 fag.
3. oktober: Sidste frist for valg af SRP-fag i lectio.
5. oktober: SOF afklarer opgavefordeling ift læreres hold og porteføljer
8. oktober: Udmeldng af vejlederfordeling
11. oktober: SRP-vejledning 1
12. november: SRP-vejledning 2
6. december - 20. december: SRP skriveperiode
20. december: Aflevering af SRP på Netprøver.

2. Valg af fag

Du vælger selv, inden for hvilke fag, du vil skrive projektet.
Der er dog følgende bindinger: Du skal skrive i et studieretningsfag på A-niveau eller i et studieretningsfag på B-niveau, der er hævet til A-niveau . Det andet fag skal være på minimum B-niveau.
Valg af fag sker senest d. 3. oktober. Denne dato er sidste frist for at vælge fag i Lectio.
Vær opmærksom på, at hvis du ønsker at skrive i 1 eller 3 fag, skal du senest d. 21. september aflevere en skriftlig ansøgning til rektor med angivelse af fag, område og hvilke flerfaglige / metodiske tilgange, opgaven arbejder med.

3. Indledende vejledning

Du vil i timerne i dine A- og B-niveaufag få en orientering om SRP af dine faglærere.
Dine lærere vil hjælpe dig med at afgrænse mulighederne i de forskellige fag.
Du vil ligeledes have mulighed for at spørge til de forskellige fag og deres muligheder d. 6. september i festsalen hvor der efter den fælles SRP-intro er fagboder.

4. Individuel vejledning

Resten af vejledningen varetages af de udpegede vejledere. Vejlederen kan hjælpe dig med yderligere at afgrænse området for din opgave, kan vejlede dig, hvis der opstår tvivlsspørgsmål, og er endvidere den, der formulerer projektets endelige opgaveformulering, som du får udleveret d. 6. december. Den væsentligste vejledning foregår altså inden denne dato, især ved valg af område, ved indsamling af stof og ved indkredsning af emne og problemstilling.
Du kan med fordel læse læreplanen i de fag, du har valgt at skrive i - her er kravene i forhold til det pågældende fag specificeret - eller hent det på UVM’s hjemmeside www.uvm.dk under Gymnasiale uddannelser/Fag og læreplaner/Stx.
Du bør i hele perioden have løbende kontakt med dine vejledere om arbejdet med opgaven. Vejlederne holder møde med de enkelte elever dels på de fastsatte vejledningsdage og dels ved henvendelse fra dig. Kontakt selv dine vejledere både med spørgsmål og ideer.
Jo mere du holder dine vejledere underrettet om, hvad du gerne vil beskæftige dig med i opgaven, jo bedre mulighed har de for at give dig præcise råd, og jo større er sandsynligheden for, at opgaven bliver stillet, som du ønsker det. Elev og vejledere kan diskutere opgavens afgrænsning og indhold igennem, men den helt præcise ordlyd ser du først d. 6. december. Det er stærkt tilrådeligt at fordele arbejdet ved at sætte dig ind i området og dets problemstillinger over månederne september, oktober, november. Du skal med andre ord kende dit materiale inden d. 6. december og vide, hvad det rummer, dvs. have orienteret dig i det valgte materiale.
Det er muligt at modtage vejledning i hele opgaveforløbet. Sørg for at lave en aftale med dine vejledere om, hvornår de f.eks. besvarer mails.
I processen med at indsamle materiale vil det være naturligt at bruge biblioteket.

5. Valg af område

Inden den første individuelle vejledning d. 11/10 skal du have meddelt dine vejledere, hvilket område, du vil skrive inden for samt en angivelse af foreløbig problemformulering, problemstillinger samt kildemateriale til dine vejledere.
Det er vigtigt, at du inden den første individuelle vejledning har forberedt dig og formuleret, hvilket område, hvilke problemstillinger og hvilket kildemateriale, du vil arbejde med.
Når du vælger område og problemstillinger, skal du være opmærksom på, at besvarelsen skal bevæge sig ud over undervisningen i de pågældende fag.
Der må i opgaven ikke genbruges afsnit fra opgaver, herunder AT-synopsis, studieretningsopgave, dansk-/historieopgave og andre skriftlige opgaver, som tidligere er blevet afleveret og rettet. Hvis du anvender tidligere opgaver som kilder, skal disse anføres i litteraturlisten.

6. Opgaveformulering

Sørg for at have overvejet følgende inden første vejledning:

Hvad går dit projekt ud på?
Hvordan kan du få de to fag til at supplere hinanden, så det bliver et helhedsprojekt og ikke et projekt, der falder i to halvdele?
Hvad synes du er interessant ved projektet?
Hvad vil du finde ud af?

Det vil være en god idé, hvis du sammen med dine vejledere kan formulere en sætning, der kan fungere som titel for projektet, og som holder hele opgavens flerfaglige projekt sammen.

7. Opgaveugerne

Der er afsat 50 elevtidstimer til arbejdet med opgaven. I de to skriveuger fra d. 6. til d. 20. december er der ingen undervisning. I hele forløbet skal du have mulighed for at komme i kontakt med vejlederne. Kontakten i skriveugerne kan ske telefonisk eller via mail.
Skolen er lukket i weekenden. I nogle fag kan det være oplagt, at der arbejdes med eksperimenter i forbindelse med opgaven. Hvis det er påkrævet, at du har adgang til skolen i weekenden, må du træffe aftale med din vejleder.

8. Sprog

Alle opgaver udformes normalt på dansk. Hvis et eller flere fremmedsprog indgår i projektet, kan opgaven helt eller delvist udarbejdes på et af de pågældende sprog. Du skal dog kunne beherske dette sprog mindst lige så godt som dansk, da kravene til opgavens sproglige udformning er de samme, uanset om den er skrevet på dansk eller fremmedsprog.
Ved opgaver, hvori et eller flere fremmedsprog indgår, skal en del af de anvendte kilder være på det/de fremmede sprog, og der skal citeres relevant herfra.

9. Aflevering

kopi liggende både på din computer og et andet sikkert sted, når du har afleveret i Lectio. Dette vil være din dokumentation, hvis noget skulle gå galt.
Når du er færdig med at skrive SRP, beder vi dig om at aflevere bogen GUIDE TIL STORE SKRIFTLIGE OPGAVER i bogkælderen.

10. Opgavens omfang

Det fremgår af opgaveblanketten, hvor mange sider opgaven forventes at fylde, normalt 15 – 20 normalsider. Husk, at evt. bilag og illustrationer ikke tæller med. En normalside svarer til ca. 2400 anslag
(= bogstaver, tegn og mellemrum) eller ca. 2000 typeenheder (dvs. at mellemrum ikke tælles med). Brug optællingsfunktionen i Word for at tjekke din opgaves omfang.
I de naturvidenskabelige fag og matematik vurderes en normalside anderledes, da grafer, formler, ligninger mv. Ikke kan optælles i form af et antal anslag. Omfanget af opgaven vil derfor fremgå af opgaveforsiden, og herunder også, hvad der ikke medregnes i dette sidetal. Tal med dine vejledere, hvis du er i tvivl.

11. Abstract

Opgaven skal indeholde et kort abstract (10-20 linjer) på engelsk, som anbringes umiddelbart efter titelsiden, og som ikke tæller med i opgavens omfang.
Et abstract er et resumé altså en kort sammenfatning af hele besvarelsen, skrevet på engelsk. Formålet er at give læseren et hurtigt overblik over opgavens indhold.

Det engelske resumé:
• fylder typisk 10-20 linjer
• indeholder en beskrivelse af opgavens:
- formål/problemstilling
- anvendte metoder
- resultater og konklusioner
• indeholder ikke citater eller kildehenvisninger
• skrives i ét afsnit
• laves efter opgaven er skrevet
• placeres umiddelbart før indholdsfortegnelsen

12. Henvisninger og citater

Besvarelsen skal være et selvstændigt arbejde, men det betyder ikke nødvendigvis, at du selv skal ”opfinde den dybe tallerken”. Det er tilstrækkeligt, at du selvstændigt og kritisk viser evne til at bruge stof og synspunkter om emnet, som andre har fremlagt i bøger eller artikler.
Når du bruger andres stof eller synspunkter, skal der naturligvis henvises til det sted, hvor stoffet er hentet, og den anvendte bog eller artikel skal anføres i litteraturlisten.
Der er mange måder at lave henvisninger og litteraturlister på; de enkelte fag har i nogen grad deres egne traditioner, men dokumentationen skal være til stede i opgaven,- ellers vil man ved bedømmelsen sige, at opgaven er præget af påstande, og det kan i værste tilfælde blive betragtet som snyd. Tal med din vejleder, hvis du er i tvivl om fremgangsmåden.

Hvis du anvender stof, som du selv har udarbejdet tidligere (f.eks. skriftlige opgaver, SRO, rapporter etc.), skal du betragte dette som en kilde på linje med andre kilder, hvilket betyder, at opgaven, du bruger, skal anføres i litteraturlisten.

Hvis du har benyttet materiale fra elektroniske medier (tv, radio, lydoptagelse, internet el. lignende) skal kilden (fx internetadresse) også angives.
For elever, der skriver i musik, skal node-, CD- eller youtube-henvisning vedlægges.

14. Litteraturliste

Formålet med litteraturlisten er - i lighed med de løbende kildehenvisninger gennem opgaven - at gøre det let for læseren at se, hvor du har din viden fra. Litteraturlistens oplysninger skal optræde i alfabetisk rækkefølge, ordnet efter forfatterens efternavn. Derudover skal angives titel, forlag og udgave samt udgivelsesår

15. Afleveringsformat

Sørg for at uploade opgaven i PDF-format for at sikre, at layout mv. forbliver det samme, når vejledere og censor åbner opgaven.

16. Vejledning før og i skriveperioden

Vejledernes telefonnumre og e-mailadresser fremgår af opgaveblanketten, så at du kan henvende dig med spørgsmål. Herudover mødes du med dine vejledere den 11/10 samt den 13/11 - begge datoer ligger før skriveperioden. Tider kan ses i Lectio for begge vejledninger.

17. Laboratorierne i biologi, fysik og kemi er åbne efter aftale med faglærerne.

18. Sygdom

Hvis du bliver syg i løbet af opgaveugen, skal du straks kontakte skolen.
Generelt gælder de samme regler som ved sygdom opstået under skriftlig eksamen: Du skal have en lægeattest, som du selv skal betale, og du skal skrive en ny opgave på et senere tidspunkt. Opgaven kan godt ligge inden for samme område, men du vil få en ny opgaveformulering.
Tidspunktet for ny opgaveskrivning aftales med vicerektor Claus Corneliussen (CLC), så snart man er rask igen.

19. Materiale fra internettet

Husk at angive dato og tidspunkt for din sidste kontrol af det internetmateriale du henviser til i din opgave. Dette er vigtigt, da indholdet på en hjemmeside - modsat fx en bog - kan ændres eller helt slettes, hvorfor det er vigtigt at dokumentere, hvornår du sidst anvendte sidens indhold i forhold til din besvarelse.

20. Vejledninger

Hvis du er i tvivl om formelle ting i forbindelse med opgaven, så er der hjælp at hente på www.skrivopgave.dk

21. Offentliggørelse af karakterer

Karaktererne offentliggøres efter vinterferien. Det præcise tidspunkt vil blive annonceret i Lectio. Du kan henvende dig til en af dine vejledere for at få kommentarer til din karakter.

22. Klagesager

Ønsker du at klage over en karakter, skal du indgive en skriftlig klage til rektor senest 2 uger efter at karakteren er meddelt. Klagen skal være dateret, og hvis dette ikke er tilfældet, skal rektor anføre dato for klagens modtagelse. Er klagefristen overskredet, skal rektor afvise klagen.

Originalopgaver, der skal ligge til grund for behandling af klagesager, må derfor ikke udleveres før efter klagefristens udløb. Derimod kan du, hvis du ønsker at klage, få udleveret kopien af opgaven (hos vejlederen) til brug for udfærdigelse af klagen. Kopien leveres tilbage til skolen sammen med klagen.

I klagen skal klagepunkterne præciseres og begrundes. Du kan altså ikke nøjes med at hævde, at din opgave er helt urimeligt bedømt og bør have en højere karakter; du skal argumentere for dit synspunkt.
Rektor træffer herefter afgørelse om hvorvidt
Klagen skal afvises
Opgaven skal bedømmes om
Du skal tilbydes at skrive en ny opgave

Hvis opgaven skal bedømmes om, kan det resultere i lavere karakterer.

23. Snyd og plagiering

Snyd i forbindelse med Studieretningsprojektet har - ligesom snyd ved anden eksamen - meget alvorlige konsekvenser.
Ved formodning om snyd skal rektor straks underrettes. Bliver formodningen bekræftet medfører snyd, at eleven skal skrive opgaven om ved næste skoleårs opgaveskrivning. Eleven kan således heller ikke få udstedt sit eksamensbevis før ved næste eksamenstermin.
Det er ukorrekt besvarelse, hvis en elev i et sprogfag udelukkende har arbejdet med dansk tekst som primær kilde. Det er snyd, hvis en elev afleverer et studieretningsprojekt, som hun/han ikke selv har udarbejdet. Det er ligeledes snyd, hvis en elev har skrevet væsentlige dele af fra en kilde uden at anføre det ved citation og henvisning. Det vil også blive betragtet som snyd, hvis man medvirker til andres snyd ved f.eks. at lade andre afskrive sin opgave. I det tilfælde, vil man modtage en skriftlig advarsel.
Læs mere om plagiat, hvordan du undgår plagiat på http://stopplagiat.nu/

24. OBS

Det er vigtigt, at du begynder din søgning efter materialer til din opgave i god tid før skriveugerne. Der er ofte stor efterspørgsel på materialerne, og mange elever skriver inden for det samme emne, så hvis du ikke er hurtigt ude, er bøgerne allerede udlånt – og det kan være svært at nå at skaffe materialer hjem fra andre biblioteker.
Du skal desuden løbende præsentere dine lærere for det materiale, du har fundet, så det kan kun være en fordel at begynde din søgning efter materialer, ligeså snart du ved, hvad din opgave skal handle om.


Held og lykke med opgaven.

Venlig hilsen

Claus Corneliussen
Uddannelsesleder