Musik

Skriftlighed i musikfaget

Formålet med skrivemetroen i musik er at give overblik over skriftlig musik som eksamensgenre og dermed styrke elevernes skriftlighed.

Har man musik på a-niveau, kan man komme til skriftlig eksamen i slutningen af 3.g. Den skriftlige eksamen består af to dele. Den første del kaldes M1 (musikteori 1) og er en færdighedsprøve uden hjælpemidler af en times varighed. Den anden del M2 varer fire timer, og her skal man lave et arrangement. På Helsingør Gymnasium har vi traditionelt arbejdet med genren pop/rock- arrangement, så derfor vil vi fokusere på denne genre her.

Se nedenstående dokument for mere information.

 Skriftlig musik som eksamensgenre

SRP i musikfaget

I dokumentet herunder kan du se en række eksempler på opgaveformuleringer, hvor musik indgår i kombination med en række andre fag.

 SRP i musikfaget

Eksamen i musik c-niveau

Eksamen i musik på c-niveau er mundtlig. Eksamen er todelt. Du skal til en teoretisk eksamen, og du skal til en praktisk eksamen. Nedenfor er der en kort beskrivelse af de to eksamensdele.

Den teoretiske del af eksamen
I løbet af forårssemestret arbejder man i musikfaget i grupper med et musikemne. Det er dette emne man skal eksamineres i. 24 timer før prøven får din gruppe en indspilning af en sang og en tilhørende node. Det er denne sang og denne node, som alle fra gruppen skal eksamineres i.
Ved eksaminationen trækker den enkelte elev et delspørgsmål ved lodtrækning. Eksaminationstiden er cirka 20 minutter pr. elev.

Den praktiske del af eksamen
Til den praktiske del af eksamen synger eller spiller du et sammenspilsnummer, som du kender og har øvet dig på i musikmodulerne. Der skal være mindst to elever i en sammenspilsgruppe, og den enkelte elev optræder kun én gang.

Du får én samlet karakter. Den teoretisk og den praktiske del af eksamen vægtes lige højt.

Mundtlig prøve, studentereksamen musik-A i 3g

Til den mundtlige prøve skal du op i to discipliner. Mundtlig eksamen og praktisk udførelse.

Den mundtlige prøve

Til den mundtlige prøve kommer du ind i eksamenslokalet, når det er din tur. (der bliver lavet en liste med tidspunkter for, hvornår man skal op). Her trækker du et emne, det vil være et af de emner, man har arbejdet med i klassen. Der kan eksempelvis være et pop-rock emne og et emne i klassisk musik.
Du får derefter udleveret en node, en lydfil og evt. billeder eller et pladecover.

Du skal nu ind i forberedelsen.
Du får 60 minutter til at forberede din redegørelse. Herefter vil din lærer hente dig, og eksaminationen starter.

Den mundtlige eksamination tager i alt 30 minutter inkl. votering, der tager ca. 5 minutter. Det betyder i praksis, at der er 25 minutters eksamination.
I de 25 minutter forventes det er dig, at du fremlægger i ca. halvdelen af tiden, og i den anden halvdel stiller lærer og censor spørgsmål til dig.

ET GODT RÅD!
De omkring 12½ minut du har til rådighed til at fremlægge går hurtigt. Sørg for at du har en køreplan for hvad du vil sige. Tag det vigtigste først.
Typisk starter man KORTFATTET med at beskrive formalia i det materiale, man har trukket. Derefter taler man om nummerets/værkets form, harmoniske struktur, melodiske struktur og andre relevante dele ved noden. Analysen af noden er det vigtigste ved den mundtlige eksamen!
Når du synes, at du har været rundt om alt det, der er at sige om noden, kan du lave en ’Sound analyse’, en Udtryksfelts-analyse, eller behandle nummeret fra en musikhistorisk, musiksociologisk eller musikfilosofisk vinkel.

Man bevæger sig med andre ord fra noden (det værk-interne) til de ting i nummeret/værket, der ikke kan læses i noden (det værk-eksterne).

Den praktiske prøve

Den praktiske prøve har 2 dele – Prøve i sammenspil og soloprøve.

Prøve i sammenspil

Til sammenspilseksamen opfører du sammen med en gruppe fra klassen et nummer, I har indstuderet i forvejen. Der er ingen krav til genre.
Der bliver til sammenspilsprøven set på dine færdigheder i at indgå i en gruppe.

Soloprøven

Til soloprøven skal du spille eller synge et nummer.
Du må frit vælge, om du vil spille et stykke for solocello, om du vil rappe til et backtrack eller spille et nummer med dit punkband. Til soloprøven er det nemlig tilladt at have musikere med, der ikke går på gymnasiet.
Til soloprøven er det (modsat sammenspilsprøven) din egen præstation, der er i fokus.

Krav til sang

Du SKAL synge i mindst én af de to delprøver. I praksis betyder det, at det er helt ok eksempelvis at spille trommer til sammenspilsprøven og synge med på et ’Uhh kor’ i omkvædet. Der er nemlig ikke noget krav til, hvor meget du skal synge. Det er kun et krav, at du skal synge.

Metode i musikfaget

Gert Uttenthal Jensen har skrevet en glimrende tekst om metode i musik. Du finder teksten ved at følge dette link:

 Analysemetoder

IT-værktøjer

Primus: Skolen stiller nodeprogrammet Primus til rådighed for A-niveaueleverne.
Navn: Helsingør Gymnasium
SN: 292260
Elevkoden udleveres af din musiklærer

 Primus: Windows licens

 Online-hjælp til Primus Windowsbrugere

 Primus: Til Mac-brugere

 Online-hjælp til Primus Mac-brugere

 Musescore