Mediefag

disse dele. I den teoretiske del ser og analyserer vi film og TV med udgangspunkt i filmteoretiske begreber såsom klipning, kameraføring og billedkomposition, dramaturgi mm. I den praktiske del anvendes begreberne i forbindelse med planlægning og gennemførsel af mindre filmproduktioner.
Fælles for den teoretiske del og den praktiske del er, at man arbejder med filmsprogets mange facetter; fagets mål går således bl.a ud på at man får bundet disse to dele sammen.

EKSAMEN

Ved eksamen prøves du i både den praktiske og den teoretiske del af faget.

Den praktiske del af eksaminationen består af et indledende oplæg, hvor din gruppe redegør for og diskuterer centrale elementer i produktionen, samt af en uddybende samtale mellem din gruppe og eksaminator om jeres produktion. Censor kan stille uddybende spørgsmål.
Eksaminationstiden er ca. 10 minutter pr. eksaminand for denne del af prøven, dog maksimalt 40 minutter, uanset antallet af eksaminander i gruppen.

Ved den teoretisk-analytiske del af eksaminationen må du i forberedelsen benytte alle hjælpemidler. Kommunikation med omverdenen eller brug af internettet er dog ikke tilladt.
Grundlaget for prøven er et ikke-gennemgået citat fra en film eller et tv-program. Citatet må højst være på fem minutter og skal have tilknytning til film- og tv-forløb, der har været arbejdet med i den teoretisk-analytiske del af undervisningen. Citatet skal ledsages af et ark indeholdende de nødvendige credits samt eventuelt vejledende spørgsmål. Du prøves her i din evne til at fremdrage væsentlige aspekter i citatet og foretage en perspektivering.
Forberedelsestiden er ca. 30 minutter og eksaminationstiden ca. 30 minutter pr. eksaminand for denne del af prøven.

Bedømmelseskriterier

Ved bedømmelsen af din gennemgang af citatet lægges der vægt på:
– analysen af de filmsproglige virkemidlers anvendelse
– redegørelsen for elementære dramaturgiske og genremæssige forhold
– perspektiveringen af citatet til gennemgået stof.
Ved bedømmelsen af medieproduktionen lægges der vægt på:
– udformningen af billed- og lydside
– overensstemmelsen mellem formål, indhold, udformning og målgruppe.
Ved bedømmelsen af jeres redegørelse for produktionen lægges der vægt på gruppens:
– evne til at begrunde valget af filmsproglige virkemidler
– evne til at forholde sig analytisk-reflekteret til sin egen produktion.
Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af produktionen og din præstation i prøvens to dele.

METODE OG FAGLIGE MÅL I MEDIEFAG

Du skal kunne følgende:
Teori og analyse
– anvende filmsprogets terminologi i forbindelse med analyse af film og tv-produktioner
– redegøre for grundlæggende dramaturgiske principper og fortælleforhold
– karakterisere grundlæggende træk ved fakta og fiktion
– identificere centrale genrer og programtyper
– foretage en perspektivering af film og tv-produktioner.
Praksis
– betjene optage- og redigeringsudstyr
– planlægge og gennemføre en medieproduktion i grupper
– bestemme faserne i arbejdet med en medieproduktion
– anvende filmsprogets terminologi i forbindelse med en medieproduktions faser
– tilpasse udtryksform til indhold og målgruppe
– udarbejde synopsis og storyboard
– anvende dramaturgiske grundprincipper
– forholde sig analytisk til produktionsprocessen og deres egen produktion.