Engelsk

Om engelskfaget

I Undervisningsministeriets læreplan defineres engelsk som et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, som beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.
Eleverne skal bl.a. kunne:
– nuanceret og sammenhængende gøre rede for indhold og synspunkter i forskellige typer engelsksprogede tekster og mediestof, herunder film på et flydende og hovedsageligt korrekt engelsk
– analysere og fortolke litterære tekster, ikke-litterære tekster og mediestof, herunder film, med anvendelse af faglig terminologi
– perspektivere det givne materiale kulturelt, samfundsmæssigt og historisk
– analysere og beskrive engelsk sprog med anvendelse af relevant faglig terminologi
Kernestoffet er bl.a.:
– det engelske sprogs grammatik, idiomatik, ordforråd og orddannelse
– kommunikationsformer og kommunikationsstrategier
– et bredt udvalg af nyere litterære tekster, ikke-litterære tekster og mediestof, herunder film
– tekstanalytiske begreber
– væsentlige historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA
– historiske og aktuelle forhold i andre dele af den engelsktalende verden.
Læs hele teksten her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152507#Bil19

Skriftlighed i engelsk

Herunder kan du finde instrukser til såvel essay-skrivning på både A- og B-niveau samt til den skriftlige eksamen i engelsk.

 Instruks for essay i engelsk - A-niveau
 Instruks for essay i engelsk - B-niveau
 Instruks om delprøve 1 - A og B-niveau

Engelsk i SRP

I nedenstående dokument finder du informationer om at skrive studieretningsprojekt i engelsk

 Studieretningsprojekt i engelsk